KMI/ZPC2 - Základy programování 2

TEACHING

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy procedurálního programování a poskytnout jim tak základ k další programátorské praxi. Použitým procedurálním jazykem je jazyk C a obsahem předmětu je výuka jazyka C.

Seznam seminářů

 1. Opakování
 2. Ukazatele
 3. Dynamická práce s pamětí
 4. Rekurzivní funkce
 5. Vícerozměrná pole
 6. Ukazatele na funkce
 7. Funkce s proměnným počtem parametrů
 8. Práce s preprocesorem
 9. Celková koncepce programu
 10. Práce s textovými soubory
 11. Práce s binárními soubory
 12. Bitové operátory a bitová pole

Zápočet

Zápočet bude udělen po splnění následujících podmínek:
 • 75% účast na seminářích, kde je docházka podmíněna aktivitou na semináři.
 • 25 bodů z programovacích úloh.

2. zápočtový úkol

V jazyce C navrhněte strukturu Bitset která bude uchovávat libovolně velké množiny čísel. Při implementaci funkcí smíte použít pouze knihovny stdlib.h a stdio.h.

Alokace


  // Alokace prazdné množiny o velikosti size.
  // Pokud tedy chceme vytvorit mnozinu pro prvku 0-15 tak size = 16.
  Bitset* create_bitset(size_t size);
  
  // Alokace množiny o velikosti size a obsahující hodnoty values.
  Bitset* create_bitset_with_values(size_t size, const int *values, size_t array_size);
  
  // Alokace mnoziny o velikosti size a obsahujici hodnoty 0 az upto - 1
  Bitset* create_bitset_with_range(size_t size, int upto);

Základní operace


  // Vlozi prvek do mnoziny
  void set_insert(Bitset *bitset, int element);
  
  // Odebere prvek v z mnoziny
  void set_remove(Bitset *bitset, int element);
  
  // Funkce pro test, zda je prvek v mnozine. 
  // Funkce vraci 1 pokud prvek v mnozine je a jinak 0
  int contains(Bitset *bitset, int element);

Pokročilé operace


  // Prunik dvou mnozin kde výsledek pruniku je ulozen do mnoziny left
  void form_intersection(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Prunik dvou mnozin kde výsledek pruniku je vracen jako nova mnozina
  Bitset* set_intersection(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Sjednoceni dvou mnozin kde výsledek sjedniceni je ulozen do mnoziny left
  void form_union(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Sjednoceni dvou mnozin kde výsledek sjednoceni je vracen jako nova mnozina
  Bitset* set_union(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Rozdil dvou mnozin kde výsledek rozdilu je ulozen do mnoziny left
  void form_difference(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Rozdil dvou mnozin kde výsledek rozdilu je vracen jako nova mnozina
  Bitset* set_difference(Bitset *left, Bitset *right);
  
  // Test podmnoziny vraci 1 pokud je left podmnozinou right jinak 0.
  int is_subset(Bitset *left, Bitset *right);

Pokud operace obdrží různě velké množiny jako svoje argumenty, tak se funkce zachovají následovně. V případě funkcí form_intersection, form_union a form_difference platí, že velikost množiny left pouze zvětšujeme pokud je v pravidlech, že se má množina zmenšit, tak to platí pouze pro funkce vracející novou množinu.

 • Průnik - Pokud je jedna, množina větší, pak výsledek bude mít velikost menší množiny.
 • Sjednocení - Pokud je jedna množina menší, pak výsledek bude mít velikost větší množiny
 • Rozdíl - Pokud size(left) > size(right), pak vysledek ma velikost size(left). Pokud size(left) < size(right), pak je velikost výsledku size(left).

Práce se soubory

Funkce load_bitset_if musí být schopna zpracovat libovolně velké soubory. Příklad takového souboru si můžete stáhnout zde (soubor bude dodán). Množiny jsou v souboru uložené ve formátu fimi (viz příklad).


  // Mějme množinu A = {1, 3, 5, 7, 9, 20}
  // Do souboru ji zapišeme takto:
  1 3 5 7 9 20

  
  // Ulozi pole mnozin do souboru kde kazda mnozina je na jednom radku
  // Funkce vrací 0 pokud se zápis zdařil, jinak vrací jednu z následujících hodnot
  // 1 - Soubor se nepovedlo otevřít
  // 2 - Nebylo možné zapsat hodnoty do souboru
  // 3 - Soubor se nepovedlo uzavřít
  // Řešení tšchto chybových stavů nechám na Vás ale dbejte na to abych musek co nejméně hledat 
  // ve zdrojovém kódu která chyba je reprezetnována jakým číslem. 
  int save_bitsets_to_file(char *file, Bitset **bitsets, size_t bitsets_count)
  
  // Nacte n mnozin ze souboru ulozenych funkci save_bitsets_to_file
  Bitset** load_bitsets(char *file)
  
  // Nacte ze souboru pouze mnoziny splnujici predikat condition
  // Pokud se načítání množin nezdaří, tak funkce vrací NULL.
  Bitset** load_bitsets_if(int (*condition)(Bitset*), char *file);

Řešení uložte do souboru bitset.c a vytvořte potřebný hlavičkový soubor bitset.h

Bodování

Za úkol je možné získat 20 bodů kde student obdrží body za:

 • Implementaci funkcí pro alokaci množin: až 3 body
 • Implementaci zakladních operací funkcí: až 3 body
 • Implementaci pokročilých operací: až 7 bodů
 • Implementaci práci se soubory: až 7 bodů
Body se budou strhávat za:

 • Nedodržení konvencí jazyka C (konvence naleznete zde) : -10 bodů.
 • Nedělení kódu do jednotlivých funkcí: až -10 bodů.
 • Používání "magických kosntant": -2 body.
 • Nedodržení názvů funkcí: -10 bodů.
 • Chyby při alokaci, dealokaci a práci s ukazateli: až -15 bodů.
 • Použítí nepovolených knihoven: -10 bodů.
 • Nesprávné použití globálních proměnných: -5 bodů
 • Vysoká paměťová náročnost: -10 bodů
 • Duplicitní kód: -10 bodů
 • Vedlejší efekt ve funkcích u kterých se nepředpokládá: -10 bodů

Hotové řešení zašlete do 17:00 31. 5. 2022 SEČ na email: roman.vyjidacek@upol.cz s predmětem ZPC2_02. Posílejte pouze soubory bitset.c a bitset.h jako samostané soubory. Při pozdním odevzdáním bez předchozí domluvy nebo opisování bude student ohodnocen 0 body.

Reference

 • Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Programovací jazyk C. Computer Press, 2008. ISBN 80-251-0897-X.
 • C Programming Notes for Professionals book. link
 • Jens Gustedt, Modern C. 2016-2019 Jens Gustedt, Strasbourg, France
 • Pavel Herout: Učebnice Jazyka C. Kopp, 2007.