10. seminář - Práce s textovými soubory

TEACHINGZPC2

Otevření souboru

Před tím než začneme pracovat se souborem, tak jej musíme otevřít. K tomu máme v knihovně stdio.h funkci fopen. Tato funkce bere jako svoje argumenty cestu k souboru a mód ve kterém chceme soubor otevřít a vrací ukazatel na strukturu FILE. Pokud otevření souboru selže, tak funkce vrací NULL.


  FILE* fopen(const char *filename, const char *mode);

Mód otevření souboru

Pomocí módu specifikujeme co chceme se souborem dělat. Můžeme si vybrat z následujícíchc možností:

 • "r" - Otevře soubor pro čtení
 • "w" - Vytvoří nový soubor pro zápis (pokud soubor existuje, smaže jej)
 • "a" - Otevře soubor pro zápis na konec souboru

Dále exitují varianty r+, w+, a+. Ty otevřou soubor současně pro zápis i čtení.

 
  // otevre soubor pro cteni 
  fopen("users.txt", "r");
  
  // pokud soubor existuje, smaze jeho obsah
  // a otevre ho jak pro cteni, tak pro zapis
  fopen("users.txt", "w+");
  
  // otevre soubor pro zapis, nesmaze obsah
  // a zapisovat se bude na konec souboru
  fopen("users.txt", "a");

Textový vs. binární režim

Ke všem předchozím módům ještě můžeme přidat t nebo b. Mód t značí textový mód, mód b je binární. Na tomto semináři se budeme zabývat pouze textovými soubory.

  
  // otevre soubor pro cteni v textovem modu
  fopen("seznam.txt", "rt");

Co je to datový proud

Jedná se o posloupnost dat (vstupní/výstupní), kde každá hodnota obsažená v proudu může být. přečtena pouze 1 a hodnoty nelze přeskakovat. Například u souborů se jedná o vstupní datový proud (angl. stream), naopak printf odesílá řetězec do výstupního datového proudu (standartní výstup).

Čtení z textového souboru

Ke čtení jednoho znaku ze souboru používáme funkci fgetc. Tato funkce bere jako svůj jedniný argument ukazatel na stream (FILE*)


  int fgetc(FILE *stream)

Uvažujme soubor users.txt který obrahuje následující data:


  Darth Vader
  Obi-Wan Kenobi
  Yoda

Kód který přečte první 3 znaky vypadá následovně:


  FILE* file = fopen("users.txt", "r");
  printf("%c\n", fgetc(file)); // D
  printf("%c\n", fgetc(file)); // a
  printf("%c\n", fgetc(file)); // r

Čtení jednoho řádku

Pokud chceme přečíst jeden řádek včetně znaku '\n', tak k tomu máme funkci fgets. Tato funkce načte do parametru str maximálně num znaků (včetně ukončovací nuly) ze souboru stream.


  char* fgets(char *str, int num, FILE *stream);

Příklad čtení ze souboru


  #define LINE_SIZE 50

  FILE* file = fopen("users.txt", "r");
  char* line = (char*) malloc(LINE_SIZE * sizeof(char));
  
  fgets(radek, LINE_SIZE, file);
  printf("%s\n", line); // Přečte: Darth Vader\n
  fgets(line, 5, file);
  printf("%s\n", line); // Obi-

Všimněte si, že druhý fgets nezačal číst od začátku souboru, ale pokračoval tam, kde první fgets skončil. Druhý fgets také přečetl pouze 4 znaky, 5. použil na uložení ukončovací nuly.

Formátované čtení

Pro formátované čtení používáme funkci fscanf, která je podobná funkci scanf.


  int fscanf(FILE *stream, const char *format, ... );

Návratovou hodnotou této funkce je počet úspěšně načtených hodnot.

Příklad


  // Obsah souboru: 10 3.14! Neprecte se.
  
  int number;
  double double_number;
  char character;
  FILE* soubor = fopen("file.txt", "r");
  fscanf(soubor, "%i %lf%c", &number, &double_number, &character);
  printf("%i, %g, %c\n", number, double_number, character); // 10, 3.14, !

Jak poznat konec souboru

Pokud jsme již narazili na konec souboru, vrací funkce fgetc a fscanf konstantu EOF („End of file) a funkce fgets vrací NULL.


  char character;
  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  
  while((character = fgetc(file)) != EOF) {
    printf("%c\n", character);
  }
  // program vypise kazdy znak souboru
  // na samostatny radek a skonci

Toto řešení není dokonalé – fgetc vrací EOF i při chybě.

Funkce feof

Funkce feof zjišťuje, jestli už jsme přečetli celý soubor. Pokud jsme ho přečetli celý, vrací 1, jinak 0.


  int feof(FILE *stream);

Pozor – funkce vrací 1 jen v případě, kdy už jsme se pokusili přečíst znak mimo soubor. Pokud má soubor 10 znaků, my přečteme 10 znaků, funkce feof vrací 0.

Špatné použití funkce feof


  // Obsah souboru: "abcd"
  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  while(!feof(file)) {
    printf("%c, ", fgetc(file));
  }
  
  // Výstup:
  // a, b, c, d, EOF,

Správné použití funkce feof


  // Obsah souboru: "abcd"
  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  
  while(1) {
    char c = fgetc(file);
    if (feof(file)) {
      return 0;
    }
    printf("%c, ", c);
  }
  
  // Výstup:
  // a, b, c, d,

Navrácení znaku do proudu

Častým požadavkem je něco jako: "čti znaky, dokud nenarazíš na číslici". Což ale znamená, že se zarazíme až ve chvíli, kdy nějakou číslici přečteme. Pokud čteme soubor s obsahem abcdef123456, zůstane nám ve zbytku proudu obsah 23456. Funkce ungetc vrací znak do proudu.


  int ungetc(int character, FILE *stream);
  
  // Použití
  if (is_digit(character)) {
    ungetc(character, file);
  }

Zápis do textového souboru

Zápis do souboru probíhá analogicky ke čtení. Nejdříve je nutné soubor otevřít v módu pro zápis a pak již je možné do souboru zapisovat pomocí následujících funkcí.

Funkce fputc

Funkce zapíše jeden znak do souboru.


  int fputc(int character, FILE* stream);
  
  // Použití
  FILE* file = fopen("file.txt", "w");
  fputc('4', file);
  fputc('2', file);

Zápis do textového souboru v ”a” módu

V módu "a" budeme zapisovat na konec souboru.


  FILE* file = fopen("users.txt", "a");
  fputc('4', file);
  fputc('2', file);
  
  // Obsah souboru users.txt:
  Darth Vader
  Obi-Wan Kenobi
  Yoda42

Zápis textového řetězce

Pro zapsání textového řetězce používáme funkci fputs. Funkce zapíše do souboru celý řetězec vyjma ukončovací nuly.


  int fputs(const char *str, FILE *stream);
  
  // Použití
  FILE* file = fopen("file.txt", "w");
  fputs("Hello", file);
  fputs(" World!", file);
  
  // Obsah souboru:
  Hello World!

Funkce fprintf

Funkce je stejná jako funkce printf, akorát se zapisuje do souboru.


  int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...);
  
  // Použití
  FILE* file = fopen("file.txt", "w");
  fprintf(file, "%i -- %g", 12, 3.0 / 7);
  
  // Obsah souboru:
  12 -- 0.428

Uzavření souboru

Po ukončení práce se souborem vždy musíme soubor uzavřít pomocí funkce fclose:


  int fclose(FILE * stream);

Proč uzavírat?

 • Aby se skutečně zapsal obsah na disk. Data se po použití zapisovacích funkcí ukládají do mezipaměti, zápis na disk je drahá záležitost, proto se to OS snaží optimalizovat.
 • Mohou existovat limity na počet otevřených souborů pro jeden program.
 • Jiný program může chtít zapisovat do stejného souboru.

Příklad


  FILE* file = fopen("file.txt", "w");
  // zapis, cteni, cokoliv...
  fclose(file);

Vynucení zápisu bez uzavření souboru

Pokud chceme vynutit uložení dat z mezipaměti na disk, můžeme použít funkci fflush:


  FILE* file = fopen("file.txt", "w");
  fprintf(file, "%i -- %g", 12, 3.0 / 7);
  fflush(file);
  fputs("dalsi zapis", file);
  fclose(file);

Funkce fflush ve skutečnosti nevynucuje zápis na disk, vynucuje jen uvolnění mezipaměti. Data ale mohou skončit v další mezipaměti.

Odchytávání chyb

Jakákoliv práce s diskem může selhat. Soubor nemusí existovat, program nemusí mít práva daný soubor otevřít, disk může být plný, ...

Po každém volání některé z funkcí bychom tak měli otestovat, zda vše proběhlo v pořádku.

Pokud dojde k chybě

Funkce fputc, fputs, fgetc, fscanf, fclose a ungetc vrací při chybě EOF a funkce fgets, fopen vrací NULL.

Kód s ošetřením chyb při zápisu


  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  
  if (file) {
    if (fputs('!', file) == EOF) {
       // Nepodarilo se zapsat znak
    }
    if (fclose(file) == EOF) {
      // Nepodarilo se uzavrit soubor
    }
  } else {
    // Soubor se nepodarilo otevrit
  }

Kód s ošetřením chyby při čtení


  int character;
  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  
  if (file) {
    character = fgetc(file);
    if (character == EOF) {
      if (feof(file)) {
        // OK, jsme na konci souboru
      } else {
        // Hmm, nepodarilo se precist znak
      }
    } else {
      printf("Nacteny znak: %c\n", character);
  } else {
    // nepodarilo se otevrit soubor
  }

Přečetli jsme celý soubor?


  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  char* buffer = (char*) malloc(30 * sizeof(char));
  
  // nacitej radky, dokud fgets nevrati NULL.
  // pak jsme bud precetli cely soubor, nebo nastala chyba
  
  while (fgets(buffer, 30, file)) {
    printf("%s", buffer);
  }

  if (feof(file)) {
    printf("Konec souboru.\n");
  } else {
    printf("Nastala chyba.\n");
  }

Typ chyby

V knihovně errno.h existuje globální proměnná errno, ve které je uloženo číslo chyby. Funkce perror slouží k vypsání chybové hlášky. Řetězec, který bere jako parametr, vypíše před chybovou hláškou.


  void perror(const char * str);

Příklad


  FILE* file = fopen("neexistujici_soubor", "r");
  
  if (file) {
    // udelej neco se souborem...
  } else {
    perror("Chyba");
    printf("ID chyby: %i\n", errno); 
    
    switch (errno) {
      case // Kód chyby
    }
  }

  // Vystupem bude:
  // Chyba: No such file or directory
  // ID chyby: 2

Ošetření chyb pomocí errno

Proměnnou errno můžeme použít k ošetření chyb. Pokud chyba nenastala, má proměnná errno hodnotu 0. Jinak obsahuje číslo chyby. Musíme ale testovat hodnotu hned po provedení funkce! Aby hodnotu nepřepsala zase jiná funkce.


  FILE* file = fopen("file.txt", "r");
  if (errno) {
    printf("Cislo chyby: %i\n", errno); 
  } else {
    // zpracovani souboru...
  }

Relativní cesta k souboru

Absolutní cesta: /cesta/ke/slozce na unixu, C:\cesta\ke\slozce na Windows

Relativní cesta: např. zmíněné fopen("file.txt", "r"). Cesta je vždy relativní vůči umístění, ze kterého se program spouští, ne vůči souboru, ve kterém je program uložený.

Tj. pokud otevřeme příkazový řádek ve složce /home/vyjidacek/zpc2/ a spustíme v něm program ./home/vyjidacek/programs/load_file, bude se hledat ve složce /home/vyjidacek/zpc2/.

Úkoly

Napište program, tak aby zkusil číst neexistující soubor. Zajistěte, aby program vhodně reagoval na tuto situaci.
Napište program, který́ spočítá celkový počet znaků v souboru.
Napište program, který do souboru uloží prvních 10 násobků čísel od 1 do 10 (každá série na jeden řádek). V souboru tedy bude 10 řádků, první bude obsahovat čísla od 1 do 10, druhý násobky 2 apod.
Napište program, který přečte jména ze souboru names.txt, setřídí je a uloží do nového souboru names_sorted.txt.