5. seminář - Propojené datové struktury 2

TEACHINGZPP2

Stromy

Analogickým způsobem, jako jsme vytvořili obousměrný spojový seznam, je možné vytvořit i komplexnější datové struktury. Na tomto semináři si stručně představíme, jak je možné naprogramovat pomocí uspořádané trojice binární strom. Binární strom je abstraktní datová struktura uchovávající data v uzlech, které obsahují samotná data a odkazy na další prvky binárního stromu: levý potomek a pravý potomek.

Uzel stromu budeme opět reprezentovat seznamem (uspořádanou trojicí), ve které první prvek uchovává hodnotu uzlu, druhý a třetí prvek obsahují reference na potomky.


  node = [42, [], []]

Binarni strom

Speciálním případem je uspořádaný binární strom, ve kterém jsou prvky stromu lineárně uspořádány dle hodnoty uzlu. Levý potomek obsahuje hodnotu menší než hodnota uložená v daném uzlu a pravý potomek obsahuje hodnotu větší než je hodnota uložená v daném uzlu. Například.

Binary tree

Tento strom odpovídá následujícímu seznamu.


  root = [16, [15, [], []], [42, [], []]]

Funkce vytvářející uspořádaný binární strom by mohla vypadat takto.


  VALUE = 0
  LEFT_CHILD = 1
  RIGHT_CHILD = 2
  
  def tree_add(node, x):
    if not node:
      node.extend([x, [], []])
      return
      
    while node[VALUE] != x:
      if x < node[VALUE]:
        if node[LEFT_CHILD]:
          node = node[LEFT_CHILD]
        else:
          node[LEFT_CHILD] = [x, [], []]
          return
          
      elif x > node[VALUE]:
        if node[RIGHT_CHILD]:
          node = node[RIGHT_CHILD]
        else:
          node[RIGHT_CHILD] = [x, [], []]
          return
          
  # Priklad pouziti
  
  root = []
  # přidání prvků do stromu
  tree_add(root, 8)
  tree_add(root, 4)
  tree_add(root, 16)
  tree_add(root, 15)
  tree_add(root, 42)
  tree_add(root, 23)

Grafy

Pomocí provázaných datových struktur je rovněž možné v jazyce Python snadno implementovat grafy, byť tento způsob reprezentace nemusí být vždy ten nejvhodnější. Následující příklad ukazuje reprezentaci neorientovaného grafu pomocí propojené datové struktury, přičemž každý uzel grafu je reprezentován jménem a seznamem sousedů.


  LABEL = 0
  EDGES = 1
  
  # přidání uzlu
  def add_node(graph, label):
    graph.append([label, []])
    
  # přidání neorientované hrany
  def add_edge(graph, from, to):
    for node in graph:
      if node[LABEL] == from:
        v = node
      elif node[LABEL] == to:
        w = node
      
    v[EDGES].append(w)
    w[EDGES].append(v)

  # Pouziti
  
  graph = []
  # přidání uzlů do grafu
  add_node(graph, "a")
  add_node(graph, "b")
  add_node(graph, "c")
  
  # přidání hran do grafu
  add_edge(graph, "a", "b")
  add_edge(graph, "a", "c")
  add_edge(graph, "c", "b")

Úkoly

Napište funkci tree_find(root, x), která projde uspořádaný binární strom node a vrací True, pokud je v něm hodnota x nalezena, jinak False.
Implementujte uspořádaný binární strom, ve kterém každý uzel obsahuje odkaz na svého rodiče.
Rozšiřte funkci add_edge(grah, from, to) tak, aby akceptovala parametr value reprezentující ohodnocení (celé číslo) hrany.