3. seminář - Anomymní funkce

TEACHINGZPP2

Reference na funkci

V jazyce Python je název funkce bez kulatých závorek chápán jako proměnná obsahující referenci na objekt jež danou funkci reprezentuje. Můžeme tedy udělat následující.


  # funkce
  def na_druhou(x):
   return x ** 2
   
  # volání funkce
  print(na_druhou(4)) # vypíše: 16
  
  # vytvoření nové reference na funkci na_druhou
  f = na_druhou
  
  # zavolání funkce pomocí nové reference
  print(f(4)) # vypíše: 16

Anonymní funkce

Pokud vytváříme funkce pomocí klíčového slova def, tak je funkce uložena do proměnné a to je někdy nezádoucí. Proto většina moderních jazyků umožnňuje vytvořit funkci beze jména. Takovým funkcím říkáme anonymní. Pro vytvoření anonymní funkce používáme klíčové slovo lambda:


  lambda parametr_1, parametr_2, ..., parametr_n: výraz

Kde parametr_1, parametr_2 až parametr_n jsou parametry funkce, které jsou dostupné v těle anonymní funkce tvořené jedním výrazem výraz.


  # zápis funkce pomocí def
  def f1(x, y):
   return x + y
   
  # zápis funkce pomocí lambda výrazu
  f2 = lambda x, y: x + y
  
  # obě funkce se volají stejně
  f1(4,2)
  f2(4,2)

Výchozí parametry funkce

Někdy je žádoucí, aby parametr funkce měl nějakou výchozí hodnotu.


  def f(x=1): # výchozí hodnota parametru x je 1
    return x
    
  print(f(42)) # vypíše: 42
  print(f()) # vypíše: 1 (výchozí hodnota parametru x)
  
  # Lze použít i v lambda výrazu
  f = lambda x=1: x # výchozí hodnota parametru x je 1
  
  print(f(42)) # vypíše: 42
  print(f()) # vypíše: 1 (výchozí hodnota parametru x)
  
  # parametr x nemá výchozí hodnotu, y má výchozí hodnotu 1
  def f(x, y=1):
   return x*y
   
  print(f(42, 10))
  print(f(42))
  
  def f(y=1, x):
    return x*y
  # způsobí chybu: SyntaxError: non-default argument follows default argument
  

  # vyraz seznam=[] se vyhodnotí pouze při prvním volání funkce kde neni predan argument
  def pridej_a_secti(x, seznam=[]):
   seznam.append(x)
   soucet = 0
   for i in seznam:
    soucet += i
   return soucet
   
  print(pridej_a_secti(1, [42, 43])) # vypíše: 86
  print(pridej_a_secti(42)) # vypíše: 42
  print(pridej_a_secti(43)) # vypíše: 85!

Vnořené funkce

Tělo funkce může obsahovat další funkce, které se bežně označují jako vnořené funkce (nested functions)


  # funkce
  def f1():
    # tělo funkce
    # vnořená funkce
    def f2():
      # tělo vnořené funkce
      print("Zanořená funkce")
      
    # volání vnořené funkce f2()
    f2()
  
  # volání funkce f1()
  f1()
  
  # volání funkce f2()
  f2() # způsobí chybu: NameError: name ’f2’ is not defined
  
  # Zanořovat můžeme i anonymní funkce
   def f1():
    f2 = lambda zprava: print(zprava)
    f2("Zanořená funkce")

Rozsah platnosti


  a = 42 # globální proměnná
  
  def f1():
    a = 0 # nová lokální proměnná
    print(a) # vytiskneme lokální proměnnou
    
  f1() # vypíše: 0

Funkce vyšších řá́dů̊

Jako funkce vyššího řádu se označuje funkce, která akceptuje jako parametry jiné funkce nebo vrací funkci jako návratovou hodnotu.


  # FILTROVÁNÍ
  def filtrovani(f, sekvence):
    sekvence_f = []
    for i in sekvence:
      if f(i):
        sekvence_f.append(i)
    return sekvence_f
    
  sekvence = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  licha_cisla = lambda x: x % 2 != 0
  suda_cisla = lambda x: x % 2 == 0
  sekvence_licha_cisla = filtrovani(licha_cisla, sekvence)
  print(sekvence_licha_cisla) # vypíše: [1, 3, 5, 7, 9]
  sekvence_suda_cisla = filtrovani(suda_cisla, sekvence)
  print(sekvence_suda_cisla) # vypíše: [2, 4, 6, 8, 10]
  
  # Jazyk Python obsahuje funkci filter
  sekvence = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  sekvence_licha_cisla = filter(lambda x : x % 2 != 0,
  sekvence)
  print(sekvence_licha_cisla) # vypíše: [1, 3, 5, 7, 9]

Funkce vracející funkci


  def vytvor_funkci_na_n(n):
    # parametr n je lokální proměnná
    def na_n(x):
      print(x ** n)
    
    # lokální funkce je vrácena jako návratová hodnota
    return na_n
    
  na_druhou = vytvor_funkci_na_n(2)
  na_druhou(4) # vypíše: 16
  na_treti = vytvor_funkci_na_n(3)
  na_treti(4) # vypíše: 64
  
  # To samé pomocí anonymní funkce
  def vytvor_funkci_na_n(n):
    return lambda x : print(x ** n)
    
  na_druhou = vytvor_funkci_na_n(2)
  na_druhou(4) # vypíše: 16

Úkoly

Napište funkci test_all(f, sekvence), která ověří, zda je předaná funkce f() pravdivá pro všechny prvky sekvence sekvence. Pokud ano, funkce test_all() vrací True, jinak False.
Napište funkci test_any(f, sekvence), která ověří́, zda je přdaná funkce f() pravdivá alespoň pro jeden prvek sekvence sekvence. Pokud ano, funkce test_any() vrací True, jinak False.
Napište funkci mapovani(f, sekvence), která na každý prvek sekvence sekvence použije funkci f() a výslednou sekvenci vrátí. Například mapovani(lambda x: x + x, [1, 2, 3, 4, 5]) vrátí seznam [2, 4, 6, 8, 10].
Napište funkci aplikuj(f, sekvence), která akceptuje operaci se dvěma operandy, jež je zadána funkcí f() a vrací výsledek postupné aplikace této operace na všechny prvky sekvencesekvence. Napríklad aplikuj(lambda x, y: x + y, [1, 2, 3, 4, 5]) sečte všechny hodnoty v [1, 2, 3, 4, 5] a vrátí výslednou hodnotu 15.