11. seminář - 2. zápočtový úkol

TEACHINGZPP2

Množiny

Pomocí bitových operátorů lze reprezentovat množinu. Mějme množinu čísel od 0 do 7 (univerzum). Libovolnou podmnožinu bychom mohli reprezentovat jako bitový vektor. 1 = obsahuje prvek na dané pozici, 0 = neobsahuje. Uvažujme následující množiny:

A = {1,2,7}, B = {5,6,7}, C = {0,1,2,3,4,5,6,7}, D = ∅


  // Reprezentace mnozin v pameti
  
    7  6  5  4  3  2  1  0  
  A = 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 
  B = 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 
  C = 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 
  D = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

Tato reprezentace nám umožní velice jednoduše a hlavně rychle vypočítat průnik dvou množin. Poslouží nám k tomu operace & (bitový součin).

Příklad


  A ∩ B = {1,2,7} ∩ {5,6,7} = {7}
  
  // Prunik pomoci bitoveho soucinu
  1 0 0 0 0 1 1 0
         &
  1 1 1 0 0 0 0 0
  ---------------
  1 0 0 0 0 0 0 0

Můžeme tedy reprezentovat množinu která obsahuje hodnoty od 0 do 7 jako přirozené číslo.


  set_a = 134
  set_b = 224
  intersection = set_a & set_b; // 128

V jazyce Python vytvořte modul bitset s následujícími funkcemi.

Vytvoření funkce


  # Alokace prazdné množiny
  def create_bitset(size)
  
  # Alokace množiny o velikosti size a obsahující hodnoty ze seznamu values.
  def create_bitset_with_values(size, values)
  
  # Alokace mnoziny o velikosti size a obsahujici hodnoty 0 az upto - 1
  def create_bitset_with_range(size, upto)

Základní operace


  # Vlozi prvek do mnoziny
  def insert(bitset, element)
  
  # Odebere prvek v z mnoziny
  def remove(bitset, element)
  
  # Funkce pro test, zda je prvek v mnozine. 
  # Funkce vraci True pokud prvek v mnozine je a jinak False
  def contains(bitset, element)

Pokročilé operace  # Prunik dvou mnozin. Pokud má jedna z množin větší size i tak 
  # provedeme operaci, ale výsledná množina bude mít size větší množiny
  def intersection(left, right)
  
  # Sjednoceni dvou mnozin. Pokud má jedna z množin větší size i tak 
  # provedeme operaci, ale výsledná množina bude mít size větší množiny
  def union(left, right)
  
  # Rozdil dvou mnozin. Operaci provedeme pouze pokud size(left) >= size(right)
  def difference(left, right)
  
   # Test podmnoziny vraci True pokud je left podmnozinou right jinak False.
  def is_subset(left, right)

Prace se soubory

Funkce load_bitset_if musí být schopna zpracovat libovolně velké soubory. Příklad takového souboru si můžete stáhnout zde (soubor bude dodán). Množiny jsou v souboru uložené ve formátu fimi (viz příklad).


  # Mějme množinu A = {1, 3, 5, 7, 9, 20}
  # Do souboru ji zapišeme takto:
  1 3 5 7 9 20

  
  # Ulozi pole mnozin do souboru kde kazda mnozina je na jednom radku
  def save_bitsets_to_file(file, bitsets)
  
  # Nacte n mnozin ze souboru ulozenych funkci save_bitsets_to_file
  def load_bitsets(file)
  
  # Nacte ze souboru pouze mnoziny splnujici predikat condition
  def load_bitsets_if(condition, file)

Řešení uložte do souboru bitset.py

Bodování

Za úkol je možné získat 20 bodů kde student obdrží body za:

 • Implementaci funkcí pro vytvoření množin: až 3 body
 • Implementaci zakladních operací funkcí: až 3 body
 • Implementaci pokročilých operací: až 7 bodů
 • Implementaci práci se soubory: až 7 bodů
Body se budou strhávat za:

 • Nedodržení konvencí jazyka Python (konvence naleznete zde) : -10 bodů.
 • Nedělení kódu do jednotlivých funkcí: až -10 bodů.
 • Používání "magických kosntant": -2 body.
 • Nedodržení názvů funkcí: -10 bodů.
 • Použítí nepovolených knihoven: -10 bodů.
 • Nesprávné použití globálních proměnných: -5 bodů
 • Vysoká paměťová náročnost: -10 bodů
 • Duplicitní kód: -10 bodů
 • Vedlejší efekt ve funkcích u kterých se nepředpokládá: -10 bodů
 • Použití jiných konstrukcí které nebyly probrány na seminářích: -10 bodů

Hotové řešení zašlete do 17:00 31. 5. 2022 SEČ na email: roman.vyjidacek@upol.cz s predmětem ZPP2_02. Posílejte pouze soubory bitset.py jako samostaný soubor. Při pozdním odevzdáním bez předchozí domluvy nebo opisování bude student ohodnocen 0 body.