10. seminář - Organizace zdrojového kódu

TEACHINGZPP2

Dosud jsme jako základní nástroj pro abstrakci funkce, které nám sloužili k roydělení kódu do jednotlivých čáastí vykonávající nějaký výpočet. Pokud bychom ale měli k dispozici jen funkce, tak by při větších projektech měl soubor se zdrojovým kódem několik desítek tisíc řádků. V takovém případě by orientace v takovém kódu byla velmi náročná.

Proto nám jazyk Python (a další jazyky) umožňuje rozdělit zdrojový kód do samostaných souborů, kde v jednom souboru máme funkce sloužící například pro práci se seznamy. Tímto docílíme ještě lepšího rozdělení zdrojového kódu. Soubor s funkcemi které slouží k řešení konkrétního problému nazýváme knihovna.

Moduly

Jako modul označujeme v jazyce Python soubor s připonou .py. Jedná se o bězný soubor se zdrojovým kódem u kterého ale nepřepokládáme že bude spuštěn ale, že bude vložen do jiného souboru. Jako příklad si vytvoříme soubor rmath.py který bude obsahovat následující funkci:


  PRECISION = 0.00000001
  # výpočet druhé odmocniny pomocí Newtonovy metody
  # https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_tečen
  def my_sqrt(number):
    estimate = number
    while True:
      new_estimate = 0.5 * (estimate + number / estimate)
      if abs(new_estimate - estimate) < PRECISION:
        return new_estimate
      estimate = new_estimate
      
  # výpočet n-té mocniny
  def my_power(base, exponent):
    return float(base ** exponent)

Vložení modulu

Pro vložení knihovny používáme příkaz import.


  import file

Po vykonání příkazu import se provede program který, je zapsaný v souboru a vytvoří se nová proměnná pomocí které přistupujeme k funkcím a promenným zapsaných v importovaném souboru.

Čtení ze souboru

Pro čtení souboru (v textovém režimu) slouží metody .read() a .readline(). V následujících ukázkách budeme předpokládat, že existuje soubor s názvem soubor.txt, který obsahuje


  # importování souboru rmath.py
  import rmath
  
  # zavolání funkce my_sqrt
  rmath.my_sqrt(2)
  # výpis konstanty PRECISION
  print(rmath.PRECISION)

Jméno pomocí kterého přístupujeme k funkcím a proměnným se nazyvá namespace. Díky tomu víme z jaké knihovny danou funkci (proměnnou) používáme. Příkaz import umožňuje přejmenovat jmenný prostor


  import file as name

Příklad


  import rmath as m
  
  m.my_sqrt(2)

V jazyce Python je možné importovat pouze část importovaného souboru, například pouze jednu funkci nebo proměnnou.


  from file import part

Napřiklad můžeme chtít importovat pouze funkci my_power


  from rmath import my_power
  
  my_power(2, 10)

Importovanou část programu je možné přejmenovat (pomocí as) a je možné importovat více částí současně.


  # import a přejmenování více částí programu
  from rmath import my_sqrt as f1, my_power as f2
  
  f1(2)  # volání funkce my_sqrt()
  f2(2, 2) # volání funkce my_power()

V případě, že chceme importovat celý obsah souboru, lze použít symbol * (hvězdička).


  from rmath import *

Pro úplnost dodejme, že při použití from příkazu dochází k importování pouze specifikovaných částí.


  from rmath import my_sqrt
  
  # funkce funguje správně (má přístup ke konstantě PRECISION)
  my_sqrt(2) # vypíše: 1.414213562373095
  
  # náš program nemá přístup ke konstantě PRECISION
  print(PRECISION) # způsobí chybu: NameError: name ’PRECISION’ is not defined

Pro lepší organizaci zdrojového kódu můžeme soubory umisťovat do adresářů. Při importu, pak vkládáme celou relativní cestu k souboru se zdrojovým kódem. Jako oddělovače adresářů používáme symbol . (tečka).


  import my_library.rmath
  
  # použití
  my_library.rmath.my_sqrt(2)
  
  # NEBO
  
  import my_library.rmath as m
  
  # použití
  m.my_sqrt(2)

Existující knihovny

Jazyk Python obsahuje spoustu předprogramovaných knihoven. Příkladem může být knihovna math.


  # import knihovny math (součást jazyka Python)
  import math
  
  # druhá odmocnina
  print(math.sqrt(2))

Všechny dostupné knihvny lze najít na adrese: https://docs.python.org/3/library/.

Úkoly

Vytvořte modul matrix z 1. zápočtového úkolu a importute tuto knihovnu do souboru main.py. V souboru main.py naprogramujte funkci pro násobení matic. Implementaci svojí knihovny pro praci s maticemi opatřete v prípadě potřeby novými funkcemi, aby jste usnadlili práci uživateům knihovny.