1. seminář - Opakování

TEACHINGZPP2

Opakování předmětu ZPP1


  # Jednořádkový komentář začíná znakem #.

  """ Pro víceřádkový komentář se používá víceřádkový řetězec.
  """

  # 1. Datové typy a operátory

  # Čísla
  1, 2.0, 1e-4

  # Aritmetické operace
  1 + 3 # (Sčítání)
  2 - 1 # (Odčítání)
  3 * 2 # (Násobení)
  35 / 5 # (Dělení) Pozor vrací desetinné číslo!
  5 // 3 # (Celočíselné dělení)
  7 % 3 # (Modulo)
  2**2  # (Mocnění)

  # Logické hodnoty
  True
  False

  # Logické operace
  not True    # (Negace)
  True and False # (Logický and)
  True or False  # (Logický or)

  # Porovnávání hodnot
  1 == 1 # (Rovnost)
  2 != 1 # (Nerovnost)
  10 < 2 # (Menší)
  2 > 10 # (Větší)
  2 <= 4 # (Menší nebo rovno)
  4 >= 2 # (Větší nebo rovno)


  # Řetězce
  "Ahoj Světe v uvozovkách"
  'Ahoj Světe v apostrofech'
  
  # Formátování
  "{}můžeme formátovat {}".format("Takto", "řetězce")
  
  # Znak -> ASCII hodnota
  ord('A') # -> 65
  
  # ASCII hodnota -> Znak
  chr(65) # -> A

  # Převod mezi datovými typy (přetypování)
  int(4.2) # převod desetinného čísla na celé číslo 4
  int("42") # převod řetězce čísla na celé číslo 42
  float(42) # převod celého čísla na desetinné číslo 42.0
  float("42") # převod řetězce na desetinné číslo 42.0
  str(4.2) # převod desetinného čísla na řetězec "4.2"
  str(42) # převod celého čísla na řetězec "42"
  
  # Konverze které skončí chybou
  int("4.2") # způsobí chybu
  int("text") # způsobí chybu

  # None
  None # Ekvivalent NULL, nil

  # 2. Proměnné a kolekce

  # Použití fuknce print
  print("Hello World.")

  # Příkaz přiřazení
  # Názvy proměnných obsahují malá písmena a slova oddělujeme _ (podtržítko)
  kladne_cislo = 5

  # Seznam
  seznam = []
  seznam_s_hodnotami = [4, 5, 6]

  # Vložení prvku na konec seznamu
  seznam.append(1)
  seznam.append(2)

  # Odebrání prvku Z konce seznamu
  sez.pop()

  # Pro přístup k prvkům seznamu můžeme použít index
  seznam[0], seznam[-1] # (postupujeme odzadu a -1 je poslední prvek)

  # Podseznamy
  seznam[1:3] # Prvky mezi indexy 1 a 3 včetně.
  seznam[2:]  # Prvky od pozice 2 až po konec seznamu
  seznam[:3]  # První až třetí prvek seznamu

  # Odebrání prvku ze seznamu
  del seznam[2]

  # Délka seznamu
  len(seznam)

  # 3. Větvení programu, cykly

  # Konstrukce IF
  cislo = 2

  if cislo > 9:
    print("Číslo je víceciferné.")
  elif cislo % 2 == 0:
    print("Číslo je jednociferné a sudé.")
  else:
    print("Číslo je jednociferné a liché.")

  # Ternární operátor
  proměnná = výraz_1 if podmínka else výraz_2
  
  cislo = 20
  
  typ_cisla = "Sude" if cislo % 2 == 0 else "Liche"

  # Iterace přes seznam
  for cislo in [1, 2, 3]:
    print(cislo)

  # Iterace přes interval [0, 10)
  for i in range(10):
    print(i)

  # Iterace přes interval [4, 8)
  for i in range(4, 8):
    print(i)
    
  # Iterace přes interval obsahující hodnoty [0, 2, 4, 6, 8]
  for i in range(0, 10, 2):
    print(i)

  # Cyklus while
  x = 0
  while x < 4:
    print(x)
    x += 1

  # 4. Funkce
  def factorial(n):
    if n == 0:
      return 1
    else:
      return n * factorial(n - 1)

  # volání funkce
  factorial(5)

Úkoly

Naprogramujte funkci mocnina(zaklad, exponent) vracející hodnotu zakladexponent. Při implementaci funkce nepoužívejte operátor **.
Pomocí hrubé síly prolomte Caesarovu šifru: ”mrwfvqbfcryivfiqborxqlfrmnqanmirpvpbfvcerwrfarqnxbhcvgibopubqr”
Napište program, který pro zadanou hodnotu n vytvoří matici obsahující převrácenou diagonálu.

  Výstup pro n = 8
  
  [[0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1],
  [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0],
  [0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0],
  [0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0],
  [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0],
  [0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0],
  [0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
  [1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]

Napište program, který oveří zda dva zadané seznamy obsahují stejné hodnoty. Jednotlivé prvky mohou být v jiném pořadí. Pozor na případy, kdy se hodnoty opakují.
Napište program, který vypíše číslo zadané v desítkové soustavě jako binární číslo.