1. seminář - Základní konstrukce

TEACHINGJJ1

Jazyk Java

 • Objektově orientovaný jazyk
 • Syntaxe vychází z C/C++
 • Na rozdíl od C/C++ máme:
  • Automatická správa paměti
  • Kontrola mezí polí
  • Pouze bezpečné prvky jazyka
  • Jiný objektový systém
 • Portabilita (Přenostitelnost)
 • Systém výjimek
 • Více implementací (Oracle, OpenJDK, …)
 • Bohatá standardní knihovna a mnoho dalších knihoven
 • Nová verze dvakrát ročně (od Java 10)

Platforma Java

 • Sada mnoha nástrojů umožňující vývoj (nejen) v Javě
 • Dostupné pro různorodý hardware (portabilita)
 • JVM - Java Virtual Machine
 • JDK - Java Development Kit
 • JRE - Java Runtime Environment
 • Podporuje mnoho dalších jazyků: Scala, Groovy, Clojure, Kotlin, …
 • JavaCard (applety), Java ME (malá zařízení), Java SE, Jakarta EE (podnikové systémy)

IDE (Integrated development environment)

IDE nabízí spoustu možností, jak si usnadnit práci. Využívejte toho!

 • Formátování
 • Generování kódu
 • Refactoring
 • Debugger
 • Profiler
 • Naštěpávač
 • Rady
 • Verzování
 • Pluginy

Základní konstrukce jazyka Java

V této kapitole jsou popsány základní konstrukce Jazyka Java, které je nutné bezpodmínečně znát.

Konvence

Veškerý odevzdaný kód musí dodržovat konvence, jinak bude vrácen k přepracování. Budeme používat Google konvence.

Čitelnost kódu je velmi důležitá vlastnost.

Příkazy a bloky

Příkazy ukončujeme středníkem, např.


  System.out.println("Hello World!");

Výše uvedený příkaz vypíše na obrazovku Hello World!

Bloky jsou uzavřeny do složených závorek, např.


  {
    System.out.println("Hello World!");
    System.out.println("How are you?");
    System.out.println("BUM!");
  }

Primitivní datové typy

 • boolean
  • pravdivostní hodnoty
  • literály true a false
 • char
  • znaky (unicode)
  • literály v ''
  • escape sequence začínaji \, např. '\n','\t', '\\', …
  • unicode znaky \uXXXX, kde X je šestnáctková číslice
 • byte
  • celá čísla od -128 do 127 (27)
  • nemá literály (přetypování)
 • short
  • celá čísla od -32 768 do 32 767 (215)
  • nemá literály (přetypování)
 • int
  • celá čísla od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 (231)
  • více možnýh soustav (Y je libovolná číslice dané soustavy):
   • dvojková - tvar 0bYYY...
   • osmičková - tvar 0YYY...
   • desítková - klasika, nesmí začínat 0
   • šestnáctková - tvar 0xYYYY
  • literály jsou prostě celá čísla v daném rozsahu
 • long
  • celá čísla od -9 223 372 036 854 775 808 do 9 223 372 036 854 775 807 (263)
  • literály končí znakem L, např 123L
 • float
  • reálná čísla s přesností na 6 číslic
  • literály končí znakem F, např 0.25F
 • double
  • reálná čísla s přesností na 15 číslic
  • literály:
   • prostě desetinná čísla v daném rozsahu
   • celé číslo končící znakem D, např 123D
   • číslo v exponentovém/vědeckém tvaru, např 3.14159e5 pro 3.14159 ⋅ 105
  • navíc NaN, POSITIVE_INFINITY, NEGATIVE_INFINITY

Přetypování

 • Implicitně ze specifičtějšího typu na obecnější, tj např lze uložit int do double proměnné nebo char do int proměnné. Naopak implicitně nelze.

 • Explicitně když víme něco víc než překladač.

  • Syntaxe: (novyTyp) hodnota.

  • Např

   int a = (int) funkceBezneVracejiciDouble(arg1, arg2)

   když vím, že zronva s těmito argumenty moje funkce vrátí celé číslo.

  • Typické použítí je přesné dělení dvou celých čísel operátorem / (viz dále) nebo useknutí desetinné části z double hodnoty (pozor na velikost).

  • Literály i práce s typy byte a short vyžadují přetypování, neboť např (byte) a + (byte) b je typu int. Chceme-li zase byte, pak musíme použít

   (byte)((byte) a + (byte) b)

Operátory

Priorita odshora dolů.

A je-li zle tak: “Když nevíš, dej tam závorky.” Tj (skoro) vše se dá uzávorkovat tak, aby člověk určil, v jakém pořadí se mají části výrazu vyhodnocovat.

Unární

Postfixové

 • ++
 • --

Prefixové

 • ++
 • --
 • +
 • -
 • ! - negace
 • ~ - bitový doplňěk

Binární

Multiplikativní

 • *
 • /
 • % - zbytek po celočísleném dělení

Aditivní

 • +
 • -

Posun

 • << - bitový posun doleva (vyplňuje 0)
 • >> - bitový posun doprava (vyplňuje znaménkovým bitem)
 • >>> - bitový posun doprava (vyplňuje 0)

Relační

 • <
 • >
 • <=
 • >=
 • instanceof

Relační - (ne)rovnost

 • ==
 • !=

Bitové

 • & - bitové AND
 • ^ - bitové XOR
 • | - bitové OR

Logické

 • &&
 • ||

Ternární

 • ? :

Přiřazení

 • =
 • +=
 • -=
 • *=
 • /=
 • %=
 • &=
 • ^=
 • |=
 • <<=
 • >>=
 • >>>=

O něco úplnější tabulka s operátory v Javě.

Proměnné

Jazyk Java je staticky typovaný programovací jazyk. Od verze 10 umožňuje použít tzv. typovou inferenci (odvození typu).


  var secretNumber = 10;

nebo


  var secretPassword = "topS3cr3t";

Ale pozor, nemůžeme napsat:


  var x;

V tomto případě interpret nemá z čeho odvodit typ a volání skončí chybou.

Obecně se proměnné deklarují ve tvaru


  // Deklarace proměnné
  type variableName;
  
  // Deklarace proměnné s výchozí hodnotou
  type variableName = default_value;

Příklady deklarací


  int number = 123;
  double doubleNumber = 2.88;
  String greeting = "Hello"; 

Konstanty

Při programovaná se stává že hodnotu potřebujeme nastavit pouze 1 a pak zněmožnit její přepsání. Toho docílíme pomocí klíčového slova final.


  final double PI = 3.14;

Podmíněný příkaz

Podmíněné příkazy vypadají podobně jako v C:


  if (condition) {
    statements;
  }
  
  if (condition) {
    statements;
  } else {
    statements;
  }
  
  if (condition) {
    statements;
  } else if (condition) {
    statements;
  } else {
    statements;
  }

V javě stejně jako v C máme k dispozici i ternární operátor:


  x = (y == 27) ? 10 : 20;

Switch

V Javě lze od verze 16 switch použít jako příkaz i jako výraz a od verze 17 možnost pattern matchingu ve switch příkazech/výrazech.

Switch jako příkaz


  switch (condition) {
    case option:
     statements;
     /* falls through */
    case 1:
     statements;
     break;
    case 2:
     statements;
     break;
    default:
     statements;
     break;
  }

Switch jako výraz


  switch (condition) {
    case label_1, label_2, label_3 -> value_1;
    .
    .
    .
    case label_n          -> value_m;
    default -> default_value;
  }
  
  // Příklad
  var monthNumber = 2;
  
  var numberOfDays = switch(month) {
    case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 -> 31;
    case 2 -> 28;
    case 4, 6, 9, 11 -> 30;
    default -> 0; 
  };


Switch pomoci yield


  switch (condition) {
    case label_1:
    case label_2:
    case label_3:
     statements;
     yield value_1;
    .
    .
    .
    case label_n:
     statements;
     yield value_m;
    default:
     statements;
     yield default_value;
  }
  
  // Příklad
  var numberOfDays = switch(month) {
    case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 -> 31 {
      S
    case 2 -> 28;
    case 4, 6, 9, 11 -> 30;
    default -> 0; 
  };

Switch výrazy musí být vyčerpávající, tedy jednotlivé větve musí zahrnout každý možný případ. Lze vyřešit default větví. U switch přes malé enumy (výčtové typy, uvidíme později) lze vypsat všechny možnosti a default vynechat - kompilátor si jej doplní. Navíc ze switch výrazů nelze utéct pomocí break; či continue;, protože musí vrátit hodnotu.

Pro switch příkazy tato omezení neplatí.

Cykly

U všech cyklů fungují příkazy break; a continue;. Příkaz break; cyklus ukončí, continue; přejde k další iteraci.

For cyklus


  for (initialization; condition; update) {
    statements;
  }

While cyklus


  while (condition) {
    statements;
  }

Do-while cyklus


  do {
    statements;
  } while (condition);

Metody (funkce)


  return-type name (type1 arg1, type2 arg2, ..., typen argn) {
   statements;
   return return-value;
  }

Pokud metoda nemá nic vracet, její návratový typ return-type je void (bude se hodit v úkolech níže).

Úkoly

Úkoly mi neposílejte, budou zkontrolovány na dalším semináři.

Napište funkci primes beroucí jeden argument typu int, která vypíše všechna prvočísla menší než zadaný argument oddělená čárkou a mezerou (ve standardním pořadí). Za posledním vypsaným číslem bude taktéž čárka a mezera.

  static void primes(int upperBound) {
    // Vase reseni
  }
    
Napište funkci multiply ob beroucí dva argumenty typu int vracející jejich součin, ale používající z aritmetických operací pouze sčítání a odčítání. Mohou se hodit funkce z knihovny Math (vizte dokumentaci).

  static int multiply(int left, int right) {
    // Vase reseni
  }
  
  multiply(5, 6); // -> 30 
    
Napište funkci nameNumber vracející pro zadané číslo v rozsahu 1 až 10 jemu odpovídající české slovo a pro čísla mimo zadaný rozsah vrátí slovo “neznám”.

  nameNumber(3); // -> "Tři" 
    
Napište funkci printTriangle která bere délku strany rovnostranného trojúhelníku a vytiskne jej na obrazovku následovně:

  // n = 5
  
    *
    ** 
   * * 
   * *  
  *****