KMI/PROPR - Programovací projekt

TEACHING

Cílem předmětu je poskytnout a rozvíjet dovednosti, které souvisí se zapojením do již běžícího softwarového projektu. Studenti by si v rámci tohoto kurzu měli vyzkoušet zejména spolupráci s dalšími programátory, navázání na předchozí práci jiných programátoru a také práci s reálnou infrastrukturou pro správu projektů.

Hlavní náplní předmětu je zpracování projektu, který představuje novou ucelenou funkcionalitu, která je součástí již existujícího softwarového celku.

Charakter projektu

 • Časová náročnost projektu by měla odpovídat přibližně 60 až 80 hodinám práce.
 • Projekt může být open-source i komerční, tj. ve spolupráci s firmou.
 • Téma projektu je možné zvolit z nabídnutého seznamu nebo podle vlastního uvážení.
U vlastního tématu, by se mělo jednat o běžící projekt, na kterém pracuje více osob.
U projektů komerčního charakteru je forma spolupráce nechána na individuální domluvě.
U žádného projektu by se nemělo jednat o opravy chyb, lokalizaci, pouhé úpravy konfigurace.

Postup při řešení projektu

 1. Student či studentka si zvolí téma a svou volbu oznámí vedoucímu semináře na email roman.vyjidacek@upol.cz. (do 31. října 2022)
 2. V případě, že bude zvolené téma v pořádku (je stále volné, odpovídá povaze předmětu), vypracuje student či studentka návrh projektu. Návrh projektu by měl být text v rozsahu cca půl strany A4, ze kterého bude patrné, co bude předmětem projektu. Pokud se nejedná o vlastní téma, dostane student či studentka kontakt na osobu, mentora, která mu nebo jí, poskytnete podrobnější vysvětlení a případně další informace. (do 30. listopadu 2022)
 3. Po schválení projektu vedoucím semináře, se může student či studentka pustit do vypracování projektu. Nejzazší termín na vypracování projektu je do konce zimního semestru. V případě spolupráce s firmami je vhodnější domluvit dřívější termín.
 4. Zápočet bude udělen
  • po předložení závěrečné zprávy, cca půl strany A4 shrnující práci na projektu,
  • a doložení, že projekt byl skutečně zpracován, např. odkazem na repozitář, předvedením programu.

Témata projektů

 1. Plugin do NextCloud pro odevzdávání závěrečných prací
 2. Fulltextové vyhledávání a kategorizace článků pro MolMeDB
 3. Administrace REST API požadavků pro MolMeDB
 4. Vizualizace REST API požadavků pro MolMeDB
 5. Systém uživatelských práv pro MolMeDB
 6. Implementace funkce do UPlikace (iOS/Swift) dle vlastního návrhu (ve spolupráci s beecode – app & web development)
 7. Implementace funkce do UPlikace (Android/Kotlin) dle vlastního návrhu (ve spolupráci s beecode – app & web development)
 8. Omezení zobrazení IPv6 adres (v6addrs) na rozsah (scope) do monitorovacího nástroje conky [https://github.com/brndnmtthws/conky] (Bližší informace poskytne doc. Outrata)
 9. Sync před odpojením/vysunutím disku do Gnome rozšíření Removable Drive Menu [https://extensions.gnome.org/extension/7/removable-drive-menu/] (Bližší informace poskytne doc. Outrata)
 10. Doplňky do PDF prezentačního nástroje Pympress [https://github.com/Cimbali/pympress/] (Bližší informace poskytne doc. Outrata)
  • Dlaždicové overview všech slajdů
  • Záložky slajdů (bookmark) s dlaždicovým náhledem
  • Kreslení na obrazovku, i bílou, při skryté (blank) prezentaci a zmrazení slajdu (freeze)
  • Zvýrazňovač, guma a text v kreslení (highlight)
  • Pamatování kreslení (highlight) napříč slajdy a možnost jeho uložení a načtení do/ze souboru
  • Interaktivní zoomování a posuvníky (scrollbars) při zvětšeném slajdu
  • Schovávání a interaktivní změna velikosti softwarového laseru
  • Volně editovatelné anotace (poznámky)
  • Více náhledů slajdů, předchozích i následujících

Stránka byla převzata od Dr. Krajči.