1. cvičení


Příkazový řádek, nápověda, systém souborů

Příkazový řádek


Zadání příkazu


  roman@virtual ~ $ date
  Sun Feb 10 21:33:45 CET 2019

  roman@virtual ~ $ echo "Hello World!"
  Hello World!


Přihlášení přes ssh a změna hesla


  roman@virtual ~ $ ssh vyjiro00@apollo.inf.upol.cz

  roman@virtual ~ $ passwd


Pohyb v terminálu

Kopírování a vkládání

Manuálové stránky  // Zobrazí manuálovou stráku pro příkaz echo. Zavření manuálové stránky je pomocí klávesy q
  roman@virtual ~ $ man echo


Soubory a adresáře


Adresáře


  // Vytiskne na obrazovku aktuální adresář
  roman@virtual ~ $ pwd
  /home/roman

  // Zobrazení obsahu adresáře
  roman@virtual ~ $ ls
  Desktop Documents Downloads fontconfig Music Pictures Public Templates Videos

  // Obsah adrešáře s podrobnějšími informacemi (velikost, datum, jméno)
  roman@virtual ~ $ ls -l
  total 36
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 19:08 Desktop
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Documents
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:50 Downloads
  drwxrwxr-x 2 roman roman 4096 Feb 10 21:32 fontconfig
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Music
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Pictures
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Public
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Templates
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Videos

  // Zobrazení všech souborů a adresářů
  roman@virtual ~ $ ls -a
  .       .cache   Downloads  .kde    Pictures          Templates
  ..       .config  fontconfig  .local   .profile          Videos
  .bash_history .dbus   .fontconfig .mozilla  Public           .Xauthority
  .bash_logout  Desktop  .gconf    Music    .ssh            .xsession-errors
  .bashrc    Documents .gtkrc-2.0  .parallels .sudo_as_admin_successful

  // Kombinace přepinačů -l -a
  roman@virtual ~ $ ls -la
  total 200
  drwxr-xr-x 21 roman roman 4096 Feb 11 10:35 .
  drwxr-xr-x 3 root root  4096 Jan 29 18:43 ..
  -rw------- 1 roman roman  89 Jan 29 19:16 .bash_history
  -rw-r--r-- 1 roman roman  220 Jan 29 18:43 .bash_logout
  -rw-r--r-- 1 roman roman 4000 Jan 29 18:43 .bashrc
  drwxrwxr-x 11 roman roman 4096 Feb 11 10:40 .cache
  drwxr-xr-x 14 roman roman 4096 Feb 10 21:37 .config
  drwx------ 3 roman roman 4096 Jan 29 18:46 .dbus
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 19:08 Desktop
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:46 Documents
  drwxr-xr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:50 Downloads
  drwxrwxr-x 2 roman roman 4096 Feb 10 21:32 fontconfig
  drwxrwxr-x 2 roman roman 4096 Jan 29 18:47 .fontconfig

  // Změna adresáře
  roman@virtual ~ $ cd public_html/

  roman@virtual ~/public_html $

  // Speciální adresáře

  // . Aktuální adresář
  roman@virtual ~/public_html $ ls .
  index.html

  // .. Nadřazený adresář
  roman@virtual ~/public_html $ ls ..
  Desktop Documents Downloads fontconfig Music Pictures Public public_html Templates Videos

  // Vytvoření složky
  roman@virtual ~ $ mkdir pokusy

  roman@virtual ~ $ cd pokusy


Obsah souborů


  // Vytvoření souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ touch text.txt

  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l
  total 0
  -rw-rw-r-- 1 roman roman 0 Feb 11 11:53 text.txt // nulová velikost

  // Typ souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ file text.txt
  text.txt: empty

  // Otevření souboru v programu gedit a vložení textu "Hello World"
  roman@virtual ~/pokusy $ gedit text.txt

  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l
  total 4
  -rw-rw-r-- 1 roman roman 14 Feb 11 11:57 text.txt

  roman@virtual ~/pokusy $ file text.txt
  text.txt: ASCII text

  // Výpis obsahu souboru do konzole
  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  Hello world!!

  less text.txt


Manipulace se soubory


  // Kopírování
  roman@virtual ~/pokusy $ cp text.txt kopie.txt

  // Přesun (přejmenování)
  roman@virtual ~/pokusy $ mv kopie.txt copy.txt

  // Smazání souboru
  roman@virtual ~/pokusy $ rm copy.txt

  roman@virtual ~/pokusy $ rm copy.txt
  rm: cannot remove 'copy.txt': No such file or directory

  // Potlačení chybových hlášek
  roman@virtual ~/pokusy $ rm -f copy.txt

  // Kopírování adresáře
  roman@virtual ~ $ cp pokusy pokusy2
  cp: omitting directory 'pokusy'

  roman@virtual ~ $ cp -r pokusy pokusy2

  roman@virtual ~ $ rm pokusy2
  rm: cannot remove 'pokusy2': Is a directory

  roman@virtual ~ $ rm -r pokusy2

  roman@virtual ~ $ rm -rf pokusy2


Symbolický odkaz


  roman@virtual ~/pokusy $ cp text.txt kopie.txt

  // Vytvoří symbolický odkaz mezi soubory
  roman@virtual ~/pokusy $ ln -s kopie.txt odkaz.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l // Odkaz

  roman@virtual ~/pokusy $ rm kopie.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l // Rozbitý odkaz

  roman@virtual ~/pokusy $ cp text.txt kopie.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l

  roman@virtual ~/pokusy $ rm odkaz.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l


Přístupová práva  // Zjístění práv
  roman@virtual ~/pokusy $ ls -l
  total 4
  -rw-rw-r-- 1 roman roman 14 Feb 11 11:57 text.txt // (práva, vlastník, skupina)

  // Odebrání práva zápisu
  roman@virtual ~/pokusy $ chmod u-w text.txt
  roman@virtual ~/pokusy $ gedit text.txt // Nelze uložit

  // Odebrání práva na čtení
  roman@virtual ~/pokusy $ chmod u-r text.txt

  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  cat: text.txt: Permission denied

  // Vrácení práv zpět
  roman@virtual ~/pokusy $ chmod u+rw text.txt

  // Odebrání práva spouštění adresáři
  roman@virtual ~ $ chmod u-x pokusy

  roman@virtual ~ $ ls pokusy/
  ls: cannot access 'pokusy/text.txt': Permission denied
  text.txt

  roman@virtual ~ $ cd pokusy/
  bash: cd: pokusy/: Permission denied

  roman@virtual ~ $ touch pokusy/soubor.txt
  touch: cannot touch 'pokusy/soubor.txt': Permission denied

  roman@virtual ~ $ chmod u-r pokusy

  roman@virtual ~ $ ls pokusy
  ls: cannot open directory 'pokusy': Permission denied

  roman@virtual ~ $ chmod u+x pokusy

  roman@virtual ~ $ cd pokusy
  roman@virtual ~/pokusy $ ls
  ls: cannot open directory '.': Permission denied

  roman@virtual ~/pokusy $ cat text.txt
  Hello world!!

  roman@virtual ~/pokusy $ cd ..

  // Přiřazení práv pro čtení a spuštění
  roman@virtual ~ $ chmod u=rx pokusy/
  roman@virtual ~ $ touch pokusy/soubor.txt
  touch: cannot touch 'pokusy/soubor.txt': Permission denied

  // Přidání práva zápisu
  roman@virtual ~ $ chmod u+w pokusy/
  roman@virtual ~ $ touch pokusy/soubor.txt

  // hodnota	právo
  // 0	---
  // 1	--x
  // 2	-w-
  // 3	-wx
  // 4	r--
  // 5	r-x
  // 6	rw-
  // 7	rwx

  roman@virtual ~ $ chmod 721 soubor.txt
  roman@virtual ~ $ chmod 711 public_html


Úkoly

 1. Pomocí ssh se připojte na server phoenix.inf.upol.cz. Ve složce public_html upravte obsah souboru welcome.html. Vypište na obrazovku obsah souboru welcome.html.

 2. Ve své domovské složce vytvořte složku unix a v ní 5 souborů. Nasledně vytvořte kopii teto složky a původní smažte.

 3. Vypiště podrobný seznam souborů v domovském adresáři. Zkuste si vybraného souboru změnit práva.